YetAnotherForum
Chào mừng quý khách Tìm kiếm | Chủ đề có bài mới | Đăng nhập | Đăng Ký

[Tag as favorite]
Vai Trò Của Giám Đốc Tài Chính
ceo21
#1 Đã gửi : Tuesday, December 09, 2008 8:27:55 AM
Danh hiệu: Administration

Medals:

Gia nhập: 11/15/2008
Bài viết: 126

Ngày nay, việc một tổng giám đốc điều hành quản lý một công ty vaø phoái hôïp lãnh đạo hiệu quả với một giám đốc tài chính là điều thông thường. Vai trò của giám đốc tài chính được xem không chỉ là người quản lý sổ sách cấp cao mà còn cung cấp các kỹ năng hoạt động bổ sung cho tổng giám đốc điều hành, vaø chính ñieàu naøy laøm cho giám đốc tài chính liên quan maät thieát vôùi việc quản lý. Để định hình vai trò này, cơ bản có hai mô hình chính mà một công ty có thể áp dụng. Đó là:

 

§         Giám đốc tài chính với vai trò là người điều hành cấp cao

§         Giám đốc tài chính với vai trò là người điều hành cấp cao và là thành viên Hội đồng Quản trị.

 

Các cuộc thảo luận của chúng tôi cho thấy rằng xu höôùng của các thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp điều hành nghiêng về mô hình thứ hai đã được củng cố  đáng kể sau những diễn biến gần đây. Vì vậy, điều này càng hiện thực khi khả năng các uỷ ban kiểm toán - bao gồm các thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp điều hành - sẽ sớm trở thành yêu cầu bắt buộc, phù hợp với các khuyến nghị của Báo cáo Ramsay.

 

Giám đốc tài chính không phải thành viên Hội đồng quản trị tham dự vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Uỷ ban kiểm toán chỉ khi được mời - và thông thường đi kèm với tổng giám đốc điều hành. Trong tröôøng hôïp ñoù, Giám đốc tài chính có thể không cảm thấy mình coù quyeàn tham gia vào Uỷ ban kiểm toán như ông ta mong muốn.

 

Mặc dù sự kết hợp giữa Giám đốc tài chính - tổng giám đốc điều hành về bản chất là rất mật thiết, đôi khi có thể phát sinh một số bất đồng về các vấn đề lớn. Người ta thấy rằng khi có bất đồng nảy sinh, Hội đồng quản trị sẽ lợi hơn khi có được nhiều quan điểm khác khau.

 

Mô hình thứ hai cung cấp một khuôn khổ vững mạnh hơn để các thành viên Hội đồng quản trị được tiếp cận đầy đủ và không hạn chế với giám đốc tài chính. Trong mô hình này, giám đốc tài chính mặc nhiên tham dự các cuộc họp uỷ ban kiểm toán và Hội đồng quản trị vì lý do công việc chứ không phải chỉ khi được yêu cầu. Điều này có nghĩa là bất cứ khi nào cuộc họp thảo luận về các vấn đề liên quan đến tài chính thì người nắm quyền kiểm soát cao nhất đối với lĩnh vực này luôn có mặt tại chỗ và sẵn sàng trả lời các câu hỏi đặt ra.

 

Điều không kém phần quan trọng là giám đốc tài chính với vai trò thành viên Hội đồng quản trị không chỉ cung cấp các thông tin khi được yêu cầu mà còn chia xẻ trách nhiệm với các thành viên khác. Điều này tạo thuận lợi đáng kể cho các thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp điều hành ở chỗ các quyết định về quản lý họ phải thông qua là không thiếu căn cứ.

 

Vai trò tăng cường của giám đốc tài chính có thể không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong một số trường hợp phá sản tai tiếng gần đây. Tuy nhiên vai trò của giám đốc tài chính là một vấn đề chắc chắn đáng ñöôïc thaûo luaän tiếp trong quá trình tìm kiếm các phương thức nhằm ngăn chặn những tổn thất như vậy sảy ra trong tương lại.

 

Vị trí của giám đốc tài chính, mặc dầu tương đối mới đối với các thể chế tài chính, lại mang tính truyền thống trong các doanh nghiệp phi tài chính nơi mà giám đốc tài chính thường là một thành viên của ban quản lý cấp cao. Tại các doanh nghiệp phi tài chính, giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về các nguồn vốn thực hiện kinh doanh, cả dài hạn (vốn cổ phần và nợ) và ngắn hạn (vốn lưu động, thanh khoản, và các hạn mức vay ngân hàng); cơ cấu tài sản của doanh nghiệp (tỷ lệ kết hợp tối ưu giữa tiền mặt, khoản phải thu, tồn kho và tài sản cố định để đạt được các mục tiêu lợi nhuận mà không phát sinh rủi ro tài chính quá mức); lập kế hoạch tài chính và chiến lược, kế toán quản lý (nội bộ) và tài chính (bên ngoài) và kiểm soát nội bộ. Trong các tổ chức tài chính, các trách nhiệm này được trao cho nhiều nhà quản lý khác nhau, nhưng những thay đổi về môi trường hoạt động và môi trường rủi ro của các tổ chức tài chính đặt ra nhu cầu ngày càng tăng cho việc thiết lập chức năng giám đốc tài chính trong cơ cấu của các tổ chức tài chính này.

 

Trong các tổ chức ngân hàng của Mỹ, chức năng giám đốc tài chính đầu tiên xuất hiện vào những năm ‘60 tại các ngân hàng trung tâm tiền tệ. Không phải là ngẫu nhiên khi chức năng này xuất hiện từ khi các ngân hàng bắt đầu sử dụng các khái niệm và kỹ thuật quản lý taøi saûn nợ nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và quy mô hoạt động. Chức năng giám đốc tài chính theo nghĩa đầy đủ xuất hiện trong các ngân hàng thương mại của Mỹ khi các ngân hàng này áp dụng quản lý taøi saûn nợ trong những năm ‘70 và khi việc sáp nhập và mua lại tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, việc nổi lên của thị trường thứ cấp cho các chứng khoán có thế chấp baèng baát ñoäng saûn thúc đẩy các ngân hàng phát triển chức năng giám đốc tài chính trong những năm ‘70. Trong suốt những năm ‘80 chức năng giám đốc tài chính trở nên phổ biến ở các ngân hàng Mỹ.

 

Yêu cầu về chuyên môn của cá nhân được chọn làm giám đốc tài chính của ngân hàng thay đổi khi chức năng này hoàn thiện dần ở trong ngân hàng. Ban ñaàu vị trí này được xác định như là một người kiểm soát mở rộng (kế toán, thuế, lập kế hoạch lợi nhuận và quản lý tài sản nợ và tài sản có) vaø đòi hỏi một người có kiến thức kế toán vững để đảm bảo thành thạo với các khía cạnh chuyên môn của chức năng mới. Khi vai trò giám đốc tài chính phát triển lên thành việc lập kế hoạch chiến lược, tài trợ vốn và các chức năng ngân sách, các kỹ năng và hoạt động tiên quyết vöôït ra ngoaøi phaïm vi kế toán và ngân sách seõ bao gồm cả vai trò lãnh đạo, quản lý chiến lược, xây dựng và triển khai chính sách tài chính, kỹ năng huy động vốn/ kinh doanh/ giảm thiểu rủi ro và quan hệ với các nhà đầu tư.

 

Việc bổ nhiệm một giám đốc tài chính rõ ràng sẽ phân bổ được trách nhiệm xây dựng cơ cấu tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng và giúp mở các kênh giao tiếp với các đơn vị hoạt động khác. Giám đốc tài chính đưa ra các phân tích tài chính khách quan, áp dụng các công cụ phân tích hợp lý đối với các vấn đề quản lý rủi ro và đó là một bộ lọc rất cần thiết để hiểu được một môi trường hoạt động ngày một phức tạp.

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
[Tag as favorite]
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

YAFVision Theme by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Bản quyền bởi YAF | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 3.596 giây.